شماره 1401ص1 12/12/1402
امام(ره) به ما آموخت نگاه و رأی مردم مهم است هجوم سرمایه ها به هر بازاری غیر از بورس لزوم حریمگذاری در دوران تاهل برای حفظ زندگی سالم و پایدار

امام(ره) به ما آموخت نگاه و رأی مردم مهم است

رئیس جمهور گفت: انتخابات یکی از جلوههای میزان رأی ملت است که امام)ره( به ما

آموخت و پایه آن را در این کشور بنا نهاد و توجه به جمهوریت و نگاه مردم و رأی مردم

بسیار مهم است

هجوم سرمایه ها به هر بازاری غیر از بورس

ســرعت عکــس العمــل مــردم ایــران بــه انتظــارات تورمــی بســیار باالســت. از زمانــی که مردم احســاس میکنند انتظارات تورمی در پیش اســت

تــا زمانــی کــه موقعیــت خودشــان را عــوض میکننــد و از ریــال بــه دارایــی تورمی تغییــر فاز میدهند صرفا چند هفته طول میکشــد. از آنجایی که

سیاســتگذاران ایــن پویایــی ســرمایهگذاران را ندارنــد بــا روشهــای قدیمــی ســعی در مهــار تقاضــا دارند به همین دلیل در روندهای رشــدی

سهامداران به شدت سورپرایز میشوند

لزوم حریمگذاری در دوران تاهل برای حفظ زندگی سالم و پایدار

احمد پدرام ، مشاور و روانشناس خانواده در رابطــه بــا بافــت و نقــش جدیــد افراد پس از ازدواج و آغاز زندگی مشــترک باید گفت که یک پســر و دختر جــوان از دو خانــواده متفــاوت بــا یکدیگــر ازدواج میکننــد و زندگــی مشــترکی را تشــکیل میدهنــد کــه هــر یــک از آنهــا فرهنــگ، دیــدگاه، آداب و رســوم، شخصیت و حتی اهداف متفاوتی دارند...