روزنامه اقتصادی اسکناس

صاحب امتیاز: سجاد ملک

مد‌یرمسئول: وحید ملک    

سازمان آگهی:  حسن چشمی ـ  فکس: 66126139-021

تلفن تحریریه: 66917312-66915268

 

تلفکس: 66126139

تلفن سازمان آگهی‌ها: ‌ ‌66562801 داخلی 12 و 13

سامانه پیام کوتاه: 888  711  3000
آد‌رس: ستارخان، بین توحید‌ و باقرخان، کوچه اکبریان آذر، پلاک 57،‌طبقه سوم شرقی

لیتوگرافی و چاپ: گل آذین66-66791365               

پست الکترونیکی: vahidmalek282@yahoo.com