شماره 1401ص4 12/12/1402
هم خوانی نداشتن مصرف بنزین با استانداردهای جهانی

هم خوانی نداشتن مصرف بنزین با استانداردهای جهانی

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور: برنامه تغییر شیوه محاسبه قبوض آب تشریح شد

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح کرد: افزایش بهره وری راه نجات از ناترازی در تولید و مصرف انرژی

هم خوانی نداشتن مصرف بنزین با استانداردهای جهانی