شماره 1401ص5 12/12/1402
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دائمی شدن قراردادهای موقت گفت: ریحانه بخشایش /دکترای مدیریت بــا صنعتــی شــدن جوامــع انســانی ما شــاهد تغییرات چشمگیر در بسیاری از حوزه های بوده و هســتیم. این تغییرات در اقتصاد نیز همانند ســایر مقوالت با شــتاب چشمگیری در حــال نمــود هســتند آتش بس؛ اتحاد بازاریابی و فروش آغاز فروش گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) در بانک سپه ناترازی بانکی را به صفر رساندیم

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دائمی شدن قراردادهای موقت گفت:

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دائمی شدن قراردادهای موقت گفت:

ریحانه بخشایش /دکترای مدیریت بــا صنعتــی شــدن جوامــع انســانی ما شــاهد تغییرات چشمگیر در بسیاری از حوزه های بوده و هســتیم. این تغییرات در اقتصاد نیز همانند ســایر مقوالت با شــتاب چشمگیری در حــال نمــود هســتند

ریحانه بخشایش /دکترای مدیریت بــا صنعتــی شــدن جوامــع انســانی ما شــاهد  تغییرات چشمگیر در بسیاری از حوزه های بوده و هســتیم. این تغییرات در اقتصاد نیز  همانند ســایر مقوالت با شــتاب چشمگیری  در حــال نمــود هســتند

آتش بس؛ اتحاد بازاریابی و فروش

آتش بس؛ اتحاد بازاریابی و فروش

آغاز فروش گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) در بانک سپه

آغاز فروش گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) در بانک سپه

ناترازی بانکی را به صفر رساندیم

ناترازی بانکی را به صفر رساندیم