شماره 1401ص7 12/12/1402
۹ طرح مخابراتی در استان سمنان به بهرهبرداری میرسد معیشت مردم دغدغه اصلی دولت مردمی است فتتاح چهار پروژه عمرانی برق رسانی شهرستان آرادان در دهه فجر

۹ طرح مخابراتی در استان سمنان به بهرهبرداری میرسد

۹ طرح مخابراتی در استان سمنان به بهرهبرداری میرسد

معیشت مردم دغدغه اصلی دولت مردمی است

معیشت مردم دغدغه اصلی دولت مردمی است

فتتاح چهار پروژه عمرانی برق رسانی شهرستان آرادان در دهه فجر

فتتاح چهار پروژه عمرانی برق رسانی شهرستان آرادان در دهه فجر