شماره 1767 ص4 10/11/1402
ساخت خط لوله گازی روسیه به چین به تاخیر افتاد

ساخت خط لوله گازی روسیه به چین به تاخیر افتاد

ساخت خط لوله گازی روسیه به چین به تاخیر افتاد