شماره 1770 ص2 1402/11/14
وجدان های بیدار قضاوت خواهند کرد قماری که پیامدهای خطرناک دارد

وجدان های بیدار قضاوت خواهند کرد

وجدان های بیدار قضاوت خواهند کرد

قماری که پیامدهای خطرناک دارد

قماری که پیامدهای خطرناک دارد