شماره 1770 ص3 1402/11/14
بیش از ۲ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در حال ساخت است تلاقی اقتصاد رفتاری و مدل سازی در اقتصاد برخورد با ایرلای نهای متخلف ، وعده ای که عملی نشد

بیش از ۲ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در حال ساخت است

بیش از ۲ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در حال ساخت است

تلاقی اقتصاد رفتاری و مدل سازی در اقتصاد

تلاقی اقتصاد رفتاری و مدل سازی در اقتصاد

برخورد با ایرلای نهای متخلف ، وعده ای که عملی نشد

برخورد با ایرلای نهای متخلف ، وعده ای که عملی نشد