شماره 1770 ص4 1402/11/14
مردم محلی به کمک دریاچه ارومیه بیایند تالاب ها، قربانیان بزرگ تغییرات اقلیمی

مردم محلی به کمک دریاچه ارومیه بیایند

مردم محلی به کمک دریاچه ارومیه بیایند

تالاب ها، قربانیان بزرگ تغییرات اقلیمی

تالاب ها، قربانیان بزرگ تغییرات اقلیمی