شماره 1770 ص6 1402/11/14
تسهیل گری حوزه اقتصاد برای بخش خصوصی وظیفه اصلی دولت است

تسهیل گری حوزه اقتصاد برای بخش خصوصی وظیفه اصلی دولت است

تسهیل گری حوزه اقتصاد برای بخش خصوصی وظیفه اصلی دولت است