شماره 1770 ص7 1402/11/14
19 واحد صنعتی در دهه فجر افتتاح می شوند بهره برداری از 71 طرح صنعت برق در استان سمنان

19 واحد صنعتی در دهه فجر افتتاح می شوند

19 واحد صنعتی در دهه فجر  افتتاح می شوند

بهره برداری از 71 طرح صنعت برق در استان سمنان

بهره برداری از 71 طرح صنعت برق در استان سمنان