شماره 1776 ص2 1402/11/23

شماره 1776 ص2 1402/11/23
هستیم بر ان عهد که بستیم پیام مهم روسیه در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نشست صمیمانه امیرعبداللهیان با سفیر و اعضای سفارت ایران در لبنان

هستیم بر ان عهد که بستیم

هستیم بر ان عهد که بستیم

پیام مهم روسیه در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

پیام مهم روسیه در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

نشست صمیمانه امیرعبداللهیان با سفیر و اعضای سفارت ایران در لبنان

نشست صمیمانه امیرعبداللهیان با سفیر و اعضای سفارت ایران در لبنان