شماره 1776 ص4 1402/11/23

شماره 1776 ص4 1402/11/23
نقاط حادثه خیز کاهش یافت شرکت ملی نفت ایران روزانه یک میلیارد متر مکعب گاز تولید میکند

نقاط حادثه خیز کاهش یافت

نقاط حادثه خیز کاهش یافت

شرکت ملی نفت ایران روزانه یک میلیارد متر مکعب گاز تولید میکند

شرکت ملی نفت ایران روزانه یک میلیارد متر مکعب گاز تولید میکند